Error

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN E-MANIFEST HẠ TẦNG MỚI

Tên người dùng
Mật khẩuTHÔNG BÁO:

Link triển khai chính thức hệ thống 1 cửa: https://vnsw.gov.vn

Từ 6/5, doanh nghiệp chỉ có thể tạo mới hồ sơ trên Emanifest để gửi hồ sơ đến các Cục Hải quan các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Đinh, TP.Cần Thơ. Tất cả các bộ hồ sơ cũ đã khai báo trên Emanifest có thể tiến hành sửa đổi, bổ sung bình thường.

1. Đến trước thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận thực hiện tạo lập dữ liệu, khai báo mới, khai báo sửa, hủy hồ sơ trên hệ thống E-Manifest. Sau thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, toàn bộ các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận không được phép khai báo mới hồ sơ, chỉ được thực hiện khai báo sửa, hủy dữ liệu đối với các hồ sơ đã khai báo trước 9h00 ngày 6/5/2015 trên hệ thống Emanifest.

2. Đối với các hồ sơ được khai báo mới từ sau thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, toàn bộ quy trình khai báo mới, sửa hủy dữ liệu sẽ thực hiện trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.

3. Đối với Doanh nghiệp đã có tài khoản trên Emanifest thì vẫn dùng tài khoản đó để khai báo hồ sơ trên Hệ thống một cửa quốc gia NSW bắt đầu từ 9h ngày 6/5/2015.

4. Link đăng ký chữ ký số trên Cổng thông tin điện tử Hải quan: http://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx

5. Link hệ thống thử nghiệm NSW (phục vụ khai báo thử nghiệm trước khi triển khai vào ngày 06/05/2015): http://103.248.160.16:8080/